Dades bàsiques sobre traspassos VIII Legislatura estatal (des de 02-04-2004)

En les dades globals i generals es detallen les reunions de les comissions mixtes de transferències celebrades durant la VIII Legislatura estatal desglossades per anys, i amb el detall del personal i del finançament que ha estat objecte de traspàs, així com una estadística dels acords aprovats per les respectives comissions mixtes.

En els traspassos pendents relatius a matèries generals o comunes, es presenta l'estat comparatiu per comunitats autònomes dels traspassos aprovats i pendents d'aprovació en matèries generals o comunes a totes o a algunes d'elles.

En els traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a comunitats autònomes s'enumeren els traspassos més rellevants aprovats durant la VIII Legislatura estatal relatius a matèries que afecten individualitzadament a una comunitat autònoma, així com les ampliacions d'acords de traspassos de funcions i servicis aprovats anteriorment

Finalment, s'oferix un resum individualitzat dels traspassos de funcions i servicis a les ciutats de Ceuta i Melilla aprovats durant la VIII Legislatura.

Dades globals sobre personal i finançament VIII Legislatura estatal (PDF · 31.06 KB)

Dades generals Acords de traspàs i comissions mixtes de transferències (PDF · 24.53 KB)

Traspassos pendents relatius a matèries generals o comunes (PDF · 46.91 KB)

Traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a comunitats autònomes (PDF · 37.17 KB)

Traspassos a les ciutats de Ceuta i Melilla (PDF · 12.86 KB)