El Govern preveu una inversió de 470 milions per a la xarxa de transport d'energia elèctrica a Catalunya

El Govern preveu una inversió de 470 milions per a la xarxa de transport d'energia elèctrica a Catalunya

26/02/2021

  • Es construiran noves subestacions, es repotenciaren les ja existents i es milloraran les connexions amb Aragó, Andorra i França, entre altres actuacions
  • El MITECO ha iniciado el periodo de información pública de la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026

Barcelona, 26 de febrer.- El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha iniciat ja el període d'informació pública de la proposta de Planificació de la Xarxa de Transport d'Electricitat 2021-2026, que finalitza el 21 d'abril. L'objectiu de la planificació és establir les necessitats de desenvolupament de la xarxa de transport d'acord als principis rectors establerts en l'Ordre TEC/212/2019, que va donar inici al procediment d'elaboració: el manteniment i  la millora de la seguretat de subministrament del sistema elèctric espanyol, la integració de la nova generació renovable, l'eliminació de les limitacions estructurals de la xarxa o la cobertura de les necessitats d'interconnexió internacional i connexió de territoris no peninsulars, entre uns altres.

El cost d'inversió estimat del conjunt d'actuacions ascendeix a 6.668 milions d'euros, dels quals 470 milions corresponen a actuacions a Catalunya. Algunes d'aquestes inversions previstes a Catalunya es destinaran a:

  •           Construir noves subestacions.
  •           Millorar i repotenciar subestacions ja existents.
  •           Millorar les connexions amb Aragó.
  •           Millorar les connexions internacionals amb Andorra i França.
  •           Construir nuevas líneas que absorban la energía generada en futuras plantas eólicas.

Del total de 6.668 milions d'euros benvolguts en inversions, 1.064 milions corresponen a actuacions per reforçar les interconnexions internacionals amb França, Portugal, Andorra i Marroc i 5.604 milions (volum màxim d'inversió com a percentatge del PIB establert en la normativa) a actuacions de reforç de les xarxes de transport que componen el sistema elèctric nacional. Més d'un terç d'aquesta quantia correspon a la partida d'integració de renovables i resolució de restriccions tècniques. A més, la proposta inclou una sèrie d'actuacions per atendre a les noves necessitats de demanda, que ascendeixen a gairebé 680 milions d'euros.

La nova planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica té en compte els canvis substancials, conseqüència de la transició energètica i el compliment d'objectius d'eficiència energètica, energies renovables (integració massiva de la mateixa a la xarxa) i canvi climàtic, i l'increment del nivell d'electrificació de l'economia, garantint el principi d'eficiència i sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric. També es preveu el desenvolupament de les interconnexions internacionals com a via per a la consecució d'un mercat únic europeu.

Participació de les CCAA

La planificació elèctrica, amb caràcter vinculant per al transportista (Xarxa Elèctrica d'Espanya-REE), la realitza el Govern amb la participació de les comunitats i ciutats autònomes i requereix informes de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (*CNMC) i tràmit d'audiència. A més, el document es presentarà al Congrés dels Diputats abans de la seva aprovació pel Govern.

La planificació de la xarxa de transport 2021-2026 es basa en l'escenari d'estudi establert pel context macroeconòmic i en els objectius a 2025 i 2030 que estableix el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (*PNIEC) 2021-2030, que determinen l'evolució de la demanda elèctrica, la potència instal·lada de generació i els costos de combustible i d'emissions.

La xarxa de transport proposada permetrà una integració de renovables del 67% en el sistema elèctric peninsular, en línia amb els objectius establerts pel *PNIEC. Atenent al principi de maximitzar l'ús de la xarxa existent, el 69% de la connexió de nova generació renovable es realitzarà en instal·lacions ja existents o planificades prèviament, i solament el 31% requerirà noves actuacions proposades.

Abans que finalitzi 2021

S'espera que la Planificació pugui ser aprovada pel Govern abans que finalitzi 2021. A causa del seu caràcter estratègic i a la seva rellevància per al compliment dels objectius de descarbonizació, s'han reforçat els mecanismes de participació i transparència.

Després de l'anàlisi de les propostes i sol·licituds de les comunitats autònomes i dels diferents agents, l'Operador del Sistema va realitzar una proposta inicial que va ser remesa alMITECO i enviada a la CNMC per al seu informe, sobre la base del com s'han realitzat les modificacions pertinents en el document. La planificació se sotmet a un procés d'Avaluació Ambiental Estratègica.

Per primera vegada, el procés d'audiència i informació pública d'elaboració de la planificació estarà obert a tota la ciutadania, empreses i administracions. A aquest tràmit se sotmet tant la planificació com l'Estudi Ambiental Estratègic. A més, durant el període d'audiència, la CNMC tornarà a valorar el document.

La informació relativa a aquest tràmit d'audiència es troba disponible a l'enllaç.

Les aportacions i observacions al document podran remetre's, fins al dimecres 21 d'abril, a través del formulari preparat a aquest efecte a l'enllaç anterior.